> Home > AGB

Pravilnik o opštim uslovima poslovanja

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen


1. Područje primjene
Sva nabavka robe i povezane usluge izvršavaju se isključivo na temelju ovih Opštih uslova prodaje. Međutim, ovi Opšti uslovi prodaje primjenjuju se samo pod uslovom da je kupac pravno lice ili samostalni poduzetnik.

Ovime se odbacuje svako pozivanje na kupčeve opšte uslove i odredbe od strane kupca. Ovi Opšti uslovi prodaje primjenjuju se i na sve buduće poslove. Odstupanje od ovih Opštih uslova prodaje zahtijeva izričito pisano odobrenje kompanije Lorencic d.o.o.

2. Ponuda i prihvat
Sve trgovačke ponude kompanije Lorencic d.o.o. su neobvezujuće i bez obaveze, te se moraju tumačiti kao poziv kupcu da dostavi obaveznu narudžbu. Ugovor se sklapa narudžbenicom kupca (narudžba) i prihvatom iste od strane kompanije Lorencic d.o.o. U slučaju da se prihvat razlikuje od narudžbe, prihvat predstavlja novu neobaveznu ponudu od strane kompanije Lorencic d.o.o.

3. Kvaliteta proizvoda, primjerci i uzorci; garancija 3.1

Ako nije drugačije ugovoreno, kvaliteta robe određuje se isključivo na temelju specifikacija proizvoda kompanije Lorencic d.o.o
Svojstva primjeraka i uzoraka su obavezujuća u mjeri u kojoj je izričito ugovoreno da ona određuju kvalitetu robe.

Podaci o kvaliteti i roku trajanja kao i drugi podaci predstavljaju garanciju isključivo ako je tako ugovoreno i izričito utvrđeno.

4. Cijene
Kompanija Lorencic d.o.o. zadržava pravo promjena cijena uslijed povišenja ili sniženja cijena od strane naših dobavljača, promjena zakona ili promjena u tečaju ili drugih opravdanih razloga. Utovar na vozilo kupca i ambalaža uračunati su u cijenu proizvoda i ne iskazuju se posebno ukoliko drugačije nije dogovoreno. Palete zaračunavamo uz mogućnost povrata.

5. Primjena uslova INCOTERMS
Isporuka se izvršava kako je utvrđeno ugovorom. Trgovački uslovi tumače se u skladu s najnovijom verzijom uslova INCOTERMS na dan sklapanja ugovora.

Kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo izvršavati djelimične isporuke i ispostaviti račune za iste pod uslovom da se tako isporučena roba može iskoristiti od strane kupca u skladu s ugovorno utvrđenom svrhom ugovora, da se osigura isporuka preostale robe i da djelimična isporuka ne zahtijeva znatan dodatni rad ili troškove za kupca (ako kompanija Lorencic d.o.o. ne pristane pokriti takve troškove).

6. Rok isporuke

Datumi ili rokovi isporuke koje odredi kompanija Lorencic d.o.o. u svakom trenutku predstavljaju samo procjenu i nisu obavezujući ako se izričito ne potvrde ili ne ugovore kao fiksni datumi ili rokovi isporuke.

Rokovi isporuke su okvirni i za nas neobavezujući. Ne može se teretiti u pogledu prekoračenja roka isporuke, te zbog toga nastalih šteta i poslovnih gubitaka. Zadržavamo pravo na djelimične isporuke.

Naručena roba mora biti preuzeta u roku od 14 (četrnaest) dana od dana poziva za preuzimanje. Nakon isteka tog roka-ili u pojedinim slučajevima dužeg ili kraćeg dogovorenog roka isporuke-zadržavamo pravo robu isporučiti ili odustati od isporuke, te zatražiti naknadu za nastalu štetu, uključujući i izgubljenu dobit.
Pri preuzimanju robe odgovornost prelazi na teret kupca, odnosno prijevoznika.

7. Garancija i nadoknada štete
Garantni rok za proizvode kao što su mašine i uređaji iznosi 6 (šest) mjeseci, osim u slučaju da proizvođač proizvoda odredi drugačije, a najviše 12 (dvanaest) mjeseci i ostvaruje se na temelju računa. Ovaj rok počinje od dana preuzimanja robe. Kupci se obavezuju navesti nedostatke robe u pisanom obliku, jer inače gube pravo pozivati se na garanciju i naknadu štete.

Kompanija Lorencic d.o.o. garantuje za ispravnost novih mašina (konstrukciju, materijal i kvalitetnu izradu) koje isporučujemo, time što se obavezujemo – isključujući daljnje zahtjeve – popraviti ili zamijeniti sve dijelove, koji unutar garantnog roka budu oštećeni ili onesposobljeni i to u najkraćem mogućem roku. Rezervne dijelove stavljamo besplatno na raspolaganje. Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala pogrešnim postavljanjem, nestručnom ili nemarnom upotrebom ili pretjeranim korištenjem. Iz garancije su isključeni svi agregati i dijelovi koji se troše redovnom upotrebom ili moraju biti redovno servisirani. Zamijenjene dijelove kupac je dužan, bez ikakvih izmjena i dodatne obrade vratiti prodavcu. Za robu ili dijelove robe koje dobivamo od dobavljača ne možemo odgovarati u većoj mjeri, no što dobavljači odgovaraju nama.

Garancija postaje nevažeća:
- ako na robi koju smo isporučili bez naše pismene dozvole neka treća strana vrši zahvate ili promjene,
- ako nisu ispoštovani dogovoreni uslovi,
- ako kupac ne poštuje propise o postupanju s predmetom kupovine (upute za upotrebu) i posebno ako se ne provode redovne propisane provjere.

Na naknadu neostvarene dobiti ni u kom slučaju nismo obavezni. Obvezujemo se nadoknaditi štetu jedino kada je ista nanesena od naše strane namjerno ili zbog teškog nemara.

Za korištene mašine garancija ne vrijedi.

8. Vraćanje robe, zamjena

Zamijenjena može biti samo ona roba koja je vraćena u besprijekornom stanju, u originalnoj ambalaži te uz predočenje računa. Za posebne narudžbe nema prava na povrat.

Kupac je dužan izvršiti pregled robe radi utvrđivanja postojanja nedostataka na robi odmah po zaprimanju iste. Kompanija Lorencic d.o.o. mora odmah biti obaviještena o svim nedostacima koji se mogu otkriti u toku rutinskog pregleda; obavijest o drugim nedostacima šalje se čim se utvrdi postojanje takvih nedostataka na robi. Obavijest mora biti u pisanom obliku i sadržavati precizan opis prirode i omjera nedostatka.

Ako postoje nedostaci na robi i ako kupac uredno obavijesti kompanija Lorencic d.o.o. kako je to predviđeno ovim opštim uslovima kupac ima pravo ostvariti svoja zakonska prava pod sljedećim uslovima:
a) kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo odabrati hoće li otkloniti nedostatak ili dostaviti kupcu ispravnu zamjensku robu;.
b) kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo izvršiti dva pokušaja prema st. a) gore. Budu li ti pokušaji neuspješni ili budu li za posljedicu imali opravdano neprihvatljive neugodnosti za kupca, kupac može odustati od ugovora ili zatražiti smanjenje kupovne cijene;

9. Odgovornost
Kompanija Lorencic d.o.o. snosi opštu odgovornost za štetu u skladu s mjerodavnim pravom. Kompanija Lorencic je odgovorna za štetu koju skrivi – s bilo kojih pravnih temelja – namjernom greškom i grubom nepažnjom. Kompanija Lorencic d.o.o. nije odgovorna u slučaju povrede ugovornih obaveza prouzročene običnom nepažnjom.

10. Plaćanje i kašnjenje s plaćanjem
Plaćanje mora biti u skladu s dogovorom ili kako je navedeno na fakturi. Neplaćanje kupoprodajne cijene u roku dospijeća predstavlja povredu ugovornih obaveza, a neplaćanje kupoprodajne cijene u roku dospijeća za dva uzastopna računa predstavlja bitnu povredu ugovora koja dovodi do raskida ugovora. Kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo ostaviti ugovor na snazi obavještavajući kupca, i to bez odgode, o tome da ugovor ostaje na snazi i zahtijevajući da kupac ispuni svoje obveze.

Nakon prekoračenja roka plaćanja zaračunava se zatezna kamata sukladno Zakonu. U slučaju neizvršenja obaveza plaćanja od strane kupca, kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo obračunati kamate na iznos dospjele neplaćene obaveze po stopi koja je određena Zakonom o visini stope zatezne kamate i to u skladu sa članom 3.navedenog zakona. U slučaju kašnjenja uplate zadržavamo pravo na obustavu daljnje saradnje do uplate zaostalih dugovanja. Ugovor o obročnom plaćanju važeći je samo dok se kupac tačno pridržava zadanih rokova uplata.

11. Prekluzija i zastara
Rok zastare za podnošenje zahtjeva po osnovi pravnog nedostatka iznosi godinu dana od trenutka saznanja o nedostatku. Rok zastare za podnošenje zahtjeva po osnovu materijalnog nedostatka iznosi šest mjeseci od trenutka saznanja o nedostatku.
Rok zastare određuje se u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima FBiH.

12. Kompenzacija
Kupac ima pravo na kompenzaciju potraživanja od kompanije Lorencic d.o.o. isključivo kroz kompenzaciju s neosporenim
protupotraživanjem.
Pravo vlasništva nad isporučenom robom ne prelazi na kupca prije plaćanja pune kupoprodajne cijene.

13. Viša sila
U mjeri u kojoj bilo kakav incident ili okolnost izvan kontrole kompanije Lorencic d.o.o. (uključujući prirodne pojave, rat, štrajkove, prekide rada, nestašicu sirovina i energije, ometanje prijevoza, kvar proizvodne opreme, požar, eksploziju, akte izvršne vlasti) smanji dostupnost robe od dobavljača od kojeg kompanija Lorencic d.o.o. dobija robu tako da kompanija Lorencic d.o.o. ne bude u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz ovog ugovora, kompanija Lorencic d.o.o. se oslobađa obaveza iz ovog ugovora u mjeri u kojoj je spriječen u obavljanju takvih obveza i (ii) nije obavezan nabaviti robu iz drugih izvora. Prva rečenica također vrijedi ukoliko kompanija Lorencic d.o.o. uslijed takvog incidenta ili okolnosti tokom dužeg razdoblja više ne bude mogao ostvarivati poslovnu korist od izvršenja ugovora ili se isto dogodi dobavljačima kompanije Lorencic d.o.o. Ako gore spomenuta pojava potraje duže od 3 mjeseca, kompanija Lorencic d.o.o. ima pravo na odustanak od ugovora pri čemu kupac nema pravo ni na kakvu naknadu.

14. Mjesto plaćanja
Bez obzira na mjesto isporuke robe ili dokumenata, mjesto plaćanja je poslovno sjedište kompanije Lorencic d.o.o.

15. Zaštita podataka
Ako kupac, u toku izvršenja predmetnog ugovora, dobije od kompanije Lorencic d.o.o. ili na neki drugi način pribavi lične podatke o zaposlenicima kompanije Lorencic d.o.o. (dalje u tekstu: „lični podaci“), primjenjuju se sljedeće odredbe.

Ako se obrada ličnih podataka dobijenih na gore navedeni način ne vrši u ime kompanije Lorencic d.o.o., kupac ima pravo obrađivati lične podatke isključivo u svrhu izvršenja predmetnog ugovora. Kupac ne smije, osim kako je to dopušteno primjenjivim zakonima, obrađivati lične podatke ni na koji drugi način, a posebno ne smije otkrivati lične podatke trećim stranama i/ili analizirati takve podatke za vlastite potrebe i/ili vezano za profile.

Kupac se mora pobrinuti za to da lično podaci budu dostupni isključivo njegovim zaposlenicima, i to pod uslovom da i u mjeri u kojoj je pristup podacima od strane takvih zaposlenika nužno potreban za izvršenje predmetnog ugovora (načelo postojanja potrebe saznanja). Kupac je dužan strukturirati svoju internu organizaciju tako da osigura poštivanje zahtjeva zakona o zaštiti ličniih podataka. Kupac je posebno dužan poduzeti tehničke i organizacijske mjere radi osiguravanja potrebne razine zaštite ovisno o riziku zloupotrebe i gubitka ličnih podataka.

Kupac ne stječe pravo vlasništva ni druga vlasnička prava na ličnim podacima i ima obavezu, u skladu s primjenjivim zakonima, ispravljanja ličnih podataka, njihova brisanja i/ili ograničavanja njihove obrade. Isključuje se svako zadržavanja prava kupca u pogledu ličnih podataka.

Uz poštivanje zakonskih obaveza, kupac je dužan obavijestiti kompaniju Lorencic d.o.o. u slučaju povrede ličnih podataka, posebno u slučaju njihovog gubitka, bez neopravdane odgode, ali u svakom slučaju u roku od 24 h nakon saznanja o povredi. Po raskidu ili isteku predmetnog ugovora kupac je dužan, u skladu s primjenjivim zakonima, izbrisati lične podatke uključujući sve kopije istih.

16. Najam
U slučaju najma, najmoprimac odgovara za sva oštećenja nastala uslijed neadekvatne i nestručne upotrebe, te otuđenja predmeta najma kao i za sve manjkove nastale na rezervnim dijelovima preuzetim uz predmet najma. Najmoprimac se obvezuje eventualnu štetu podmiriti prema računu koji će se ispostaviti prilikom povrata predmeta najma.

Najmodavac može zahtijevati dostavu mjenice ili neke druge garancije plaćanja kao osiguranje plaćanja. Vrijednost predmeta najma utvrđuje se na datum preuzimanja po važećoj tržišnoj cijeni istog.

Eventualno produženje najma najmoprimac se obavezuje najaviti najmanje tri dana prije isteka roka za povrat predmeta najma.

17 . Prelazne I završne odredbe

Mjerodavno pravo je pravo Bosne i Hercegovine.
Za eventualne sporove nadležan je Sud u Sarajevu.

.

.

.

.

Reparaturübernahmebedingungen

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Geräte und Maschinen, die von uns zur Reparatur oder Wartung übernommen werden. Soweit nicht schriftlich abweichend vereinbart, gelten subsidiär unsere obigen Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

2. Für den Verlust oder Diebstahl der von uns zur Reparatur oder Wartung übernommenen Geräte und Maschinen wird unsere Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für das versperrte Abstellen der Geräte und Maschinen im Freien auf unserem umzäunten und außerhalb der Öffnungszeiten versperrten Betriebsgelände, sodass wir diesbezüglich für einen Verlust oder Diebstahl nur dann haftbar sind, wenn der Kunde nachweist, dass die übernommene Maschine oder das übernommene Gerät nicht versperrt war und unser Betriebsgelände außerhalb unserer Öffnungszeiten nicht abgesperrt war.

Stand: Jänner 2024

 

Lorencic Katalog

Pregledajte ili preuzmite katalog online

Pristupi online Katalogu

Kompetentno savjetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Sjedišta

Lorencic servis za iznajmljivanje

Iznajmite Lorencic uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Uređaj za iznajmljivanje

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen